تأثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA )
55 بازدید
محل نشر: نامه مفید » آذر و دی 1383 - شماره 45 »(30 صفحه - از 81 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چالش­ همگرایی و واگرایی روند درآمد سرانه، یکی از چالش­های مهم جهانی­شدن است. در این مقاله بر اساس تلفیقی از نظریه عدول از تناسب ماتسویاما و نظریه مخروط­های چندگانه دیردرف، فرضیه همگرایی روند درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. از آن جا که این منطقه از تنوع کافی محصول برخوردار نیست، پیش­بینی می­شود که سطح درآمد سرانه منطقه در تعادل سطح پایین پرتو قرارداشته باشد؛ ولی در عین حال روند درآمد سرانه آن تحت تأثیر فرایند جهانی شدن، در مخروط خاص خود همگرا باشد. آزمون فرضیه­ با الگوی «تقاوت در تفاوت­ها» انجام می­شود. ویژگی برجسته این الگو این است که اجازه می­دهد میزان همگرایی درآمد سرانه کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را تجربه نموده­اند به طور همزمان، هم با میزان همگرایی مقطع پیشین و هم با کشورهای دیگر منطقه که به اصلاحات اقتصادی مبادرت ننموده­اند مقایسه شود. واژگان کلیدی: همگرایی، واگرایی، درآمد سرانه، MENA ، نظریه عدول از تناسب، نظریه مخروط­های چندگانه، تفاوت در تفاوت­ها...